6600 Szentes, Vásárhelyi út 12.

A Szentes Városi Szolgáltató Kft. (6600 Szentes, Vásárhelyi út 12.) egyfordulós nyílt pályázatot hirdet a tulajdonában lévő Csongrád 5910 hrsz. Köröstorok üdülőtelep 28. számú ingatlan értékesítésére az alábbi feltételek mellett:

1. Az ingatlan legalacsonyabb eladási irányárának összege: bruttó 5.600.000,-Ft. (bruttó ötmillió-hatszázezer Forint), amelyet az adásvételi szerződés megkötésének feltételeként meg kell fizetni 8 munkanapon belül. Az értékesítéssel összefüggésben a tulajdonos részéről beszerzésre került a forgalmi érték kimutatására szolgáló értékforgalmi szakvélemény, amely az ingatlan értékét 5.600.000, Ft. értékben határozta meg. Az általános forgalmi adó mértékére, megfizetésének módjára a számla kiállításakor hatályos jogszabályi rendelkezések irányadók.

2. A pályázók alanyi köre: Azon természetes és jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a felhívásban szereplő ingatlan megszerzésére a megjelölt határidőn belül pályázatot nyújtott be, és a pályázati határidő lejártáig a jelen felhívásban szereplő feltételeket teljesítette. A Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, hogy ha nem természetes személy és abban a kérdésben, hogy átlátható szervezetnek minősül-e, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, a létrejött szerződést a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint semmisnek kell tekinteni.

3. A pályázat nyertese: azon pályázó, aki/amely a jelen pályázati felhívásban meghatározott pályázati feltételeknek megfelel, és aki/amely a legmagasabb összegű vételárra tesz ajánlatot.

4. A pályázat akkor érvényes, amennyiben határozott vételár-összeg megjelölésével, és a pályázatot benyújtó természetes, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet azonosítására alkalmas módon határidőben beérkezik. A pályázati tárgyalás időpontjáig a pályázó visszaléphet.

5. Az ajánlati kötöttség vállalt időtartama: a pályázat benyújtását követő 30 (harminc) nap.

6. A pályázattal kapcsolatban további információ szerezhető a pályázati szakaszban: Szentes Városi Szolgáltató Kft. 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. Titkárság, 06-63/560-620.

7. Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan a Köröstorok üdülőtelep területén található. Az épület 1995-ben betoncölöpökre épült, egyszintes kialakítású, könnyűszerkezetes vízparti üdülőépület. Műszaki állapota korának és szerkezetének megfelelő, karbantartott. Megközelíthetősége és ellátottsága településen belüli fekvéséből adódóan jó. Értékállósága a folyamatos karbantartási munkálatok elvégzésével hosszútávon biztosítható. A telek nagysága 688 m2, a lakótér 45 m2, két és fél szobából áll, légkondícionálóval ellátott.
Az ingatlan igény szerint a Kiíróval egyeztett időpontban a helyszínen megtekinthető.

8. A pályázatra vonatkozó formai előírások:
A pályázatot írásban, aláírással ellátva, a pályázati felhívás 6. pontjában megadott címre postai úton vagy személyesen 1 (egy) példányban zárt borítékban kell benyújtani a pályázat tárgyának feltüntetésével.: „Pályázat Köröstorok üdülőtelep 28”. Postai feladás és személyes leadás esetén is a pályázatoknak a 10.) pont szerinti határidőre kell beérkezniük.

9. Egyéb információ:
A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó nevét, címét, személyazonosításra alkalmas adatait, jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és cégaláírási nyilatkozatot (másolatban), telefonos- és e-mailes elérhetőséget
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átláthatóságra vonatkozó szabályainak megfelel,
 • 30 (harminc) napnál nem régebbi nemleges NAV-igazolást,
 • jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében nyilatkozat arról, hogy a szervezet és annak képviseletére jogosult személy ellen nincs felszámolási, végelszámolási, csődeljárás, nem áll felügyeleti eljárás alatt,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket, és az Ingatlan legalacsonyabb eladási irányárának forgalmi értékbecslésben megállapított összegét elfogadja,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben tulajdonszerzési korlátozás nem áll fenn,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban megadott személyes adatait az értékesítéssel kapcsolatos döntéshozatalhoz és az adásvételhez szükséges mértékben a Kiíró kezelje,
 • a pályázó nyilatkozatát az ingatlan tervezett hasznosítására vonatkozóan.

Az Ingatlan nem kerül értékesítésre továbbértékesítési, spekulációs vagy a jelen dokumentumban foglaltakkal összeegyeztethetetlen célok gyakorlása érdekében.

A Kiíró a hiánypótlás lehetőségét kizárja.

Az ajánlatokat a Kiíró az ajánlattételi határidő lejártát követő 3 (három) napon belül elbírálja. Ez a határidő nem hosszabbítható.

A Kiíró a legmagasabb vételi ajánlat rangsora alapján dönt. A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a 3. pont szerinti legkedvezőbb ajánlatot tette.

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:

 • nem érkezett pályázati ajánlat
 • csak érvénytelen pályázatok érkeztek
 • nem érkezett a pályázati felhívásnak megfelelő ajánlat.

10. A pályázat benyújtási határideje: 2019. augusztus 1. 12.00 óra

11. A Kiíró a benyújtási határidő letelte előtt a pályázati kiírást indokolás nélkül visszavonhatja, amelyről a pályázókat írásban értesíti.


Szentes Város Önkormányzata Képviselő Testülete 120/2019. (VII.16.) számú határozatával nem járult hozzá az üdülő értékesítéséhez, és egységes szabályozást tart szükségesnek az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében az ingatlanértékesítés terén.

Központi Konyha étlapok
Írjon üzenetet!
Facebook
KEOP – 4.2.0/B

Új Széchenyi Terv

DAOP – 5.1.2/A

Széchenyi 2020